UAB „ESMA” DARBO TVARKOS IR MOKYMO ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios taisyklės yra neatskiriama Vairavimo mokymo sutarties, dalis.
Į vairuotojų kursus priimami asmenys nustatyto amžiaus, nuo kurio leidžiama mokyti vairuoti keliuose, ir praėję medicinos komisiją pradedant vairavimo mokymą.
Mokymo valanda (toliau – valanda) – laikas, per kurį vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius dirba su mokiniais (moko, aptaria užduotis, pasiekimus, klaidas ir pan.).
Mokymo valandos trukmė – 45 minutės.

1. Sutarties sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka.
1.1. Asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę, privalo prieš pradėdami lankyti mokymo kursą su mokykla sudaryti mokymo sutartį, kuri yra pagrindinis dokumentas, reguliuojantis santykius tarp mokyklos ir mokinio;
1.2. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 9 mėn.
1.3. Kai mokinys, mokosi teorijos savarankiškai, išlaikęs VĮ „Regitra” teorijos egzaminą su vairavimo mokykla turi sudaryti sutartį dėl praktinio vairavimo mokymo, prie mokymo sutarties pridedama VĮ „Regitra” išduotos pažymos apie išlaikytą teorijos egzaminą kopija, patvirtinta, parašu ir antspaudu;
1.4. Vairavimo mokykla su mokiniu, turinčiu išduotą mokymo kursų baigimo liudijimą ar vairuotojo pažymėjimą ir pageidaujančiu papildomai mokytis, sudaro mokymo sutartį dėl papildomo mokymo;
1.5. Vairavimo mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu mokinys nevykdo savo įsipareigojimų.Atsisakius lankyti kursus 5 dienų laikotarpyje nuo mokymo sutarties pasirašymo, įmokos gražinamos atskaičiavus mokestį už lankytus teorijos ir praktinio vairavimo užsiėmimus

2. Šalių teisės ir pareigos

2.1. Mokinio teisės:
1. Savarankiškai gali mokytis teorijos, kai turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir siekia įgyti teisę vairuoti B kategorijų transporto priemones;
2. mokinys, išklausęs teorijos ir atlikęs praktinio vairavimo mokymo kursą, gali pageidauti, kad mokykla išduotų pažymą, kurioje būtų nurodytos išklausytų dalykų temos, valandų skaičius bei įvertinimai;
3. gauti reikiamą informaciją iš vairavimo mokyklos administracijos darbuotojų;
4. laikinai sustabdyti mokymosi kursą – prieš tai informuodamas mokyklą;

2. 2.  Mokinio pareigos:
1. Pradėjus teorijos mokymo kursą privalo lankyti ir baigti su grupe, nespėjusiems leisti papildomai lankyti kitoje grupėje.
2. laikytis bendrųjų viešos tvarkos ir darbo tvarkos taisyklių, tausoti mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti, dėl savo kaltės, mokyklai padarytą žalą;
3. laiku sumokėti už teorijos mokymą, praktinio vairavimo mokymą dokumentų įforminimą;
4. sudarant vairavimo mokymo sutartį – pateikti teisingus asmens duomenis ir patvirtinti, kad asmens duomenys pateikti mokymo sutartyje būtų perduoti VĮ “Regitra”;
5. kai mokinys į praktinio vairavimo užsiėmimą neatvyko ir laiku (prieš dieną) nepranešė instruktoriui jo užsiėmimas užskaitomas, kaip įvykęs, vairavimo kurso pabaigoje turi atlikti praleistą užsiėmimą ir papildomai apmokėti pagal galiojantį kainoraštį;
6. pagal nustatytą tvarką lankyti teorijos ir praktinio vairavimo pamokas, atvykti į paskutinį praktinio vairavimo užsiėmimą, kuris skiriamas egzaminui (jo tvarka analogiška VĮ „Regitra“egzamino tvarkai, dviem etapais – aikštelėje ir keliuose), jei mokinys neišlaikė vieno vairavimo egzamino etapo, jis įsipareigoja praktinio vairavimo mokytis papildomai ir paskutinės papildomos pamokos metu laikyti egzaminą ta pačia tvarka. Neišlaikius teorijos egzamino pakartotinai egzaminuojami nustatytomis dienomis;
7. mokymo aikštelėje laikytis saugaus eismo, saugumo technikos ir priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų; vykdyti instruktoriaus nurodymus, nesudaryti avarinių situacijų, nedaryti tyčinių manevrų kurie pakenktų aplinkai, neišvažiuoti iš aikštelės ribų;
8. draudžiama mokytis vairuoti neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių medžiagų arba sergančiam;
9. mokinys vairuojantis transporto priemonę aikštelėje turi teisę reikalauti iš instruktoriaus papildomos informacijos;
10. jeigu praktinio vairavimo mokymo metu įvyksta autoįvykis, privaloma pranešti Vairavimo mokyklos direktoriui, policijai, ištirti įvykį – už pasėkmes  atsako įvykio kaltininkas.

2.3. Vairavimo mokyklos įsipareigoja:
1. Suteikti Kursų klausytojui teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių, nustatytų Kvalifikaciniais ir elgesio reikalavimais kelių transporto priemonių vairuotojams, kurių reikia B kategorijos vairavimo teisei įgyti
2. sudaryti tinkamas teorijos ir saugias praktinio vairavimo mokymo sąlygas, aprūpinti metodine medžiaga, bei taikyti pažangius mokymo metodus, užtikrinančius gerą žinių įsisavinimą;
3. vairavimo mokykla neatsako už padarytą žalą, jei žala atsirado ne dėl mokyklos kaltės;
4. skirti praktiniam mokymui transporto priemonę, atitinkančią techninius motorinių transporto priemonių ir priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2008 metų liepos 29 dieną įsakymu Nr.2B-290 (Žin., 2008, Nr.88-3550)
5. teorijos mokymą vykdyti grupėmis (arba individualiai), o praktinį tik individualiai. Per dieną mokymo grupėje mokyti teorijos ne daugiau kaip 4 valandas, o praktinio vairavimo su vienu mokiniu ne daugiau kaip 3 valandas;
6. mokyti teorijos ir (ar) praktinio vairavimo tik tuos asmenis, kurie yra sudarę mokymo sutartis;
mokiniams, baigusiems mokymo kursą ir turintiems galutinius teigiamus mokymo dalykų įvertinimus, išduoti liudijimus, patvirtinančius mokymo kursų baigimą;
7. užtikrinti, kad teorijos ir (ar) praktinio vairavimo mokytų tik darbo santykiais su vairavimo mokykla susiję (įdarbinti) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai;
8. užtikrinti, kad kiekvienas vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius mokymo metu turėtų
teminius planus ir kontroliuoti, kad būtų jų laikomasi;
9. neišduoti mokymo kursų baigimo liudijimų mokiniams, kurie nebaigė viso privalomo praktinio vairavimo mokymo kurso, išklausė mažiau kaip 80 procentų nustatyto teorijos kurso valandų ir turi neigiamus galutinius mokymo dalykų įvertinimus.

3. Baigiamosios nuostatos
1. vairavimo mokymo sutarties šalių ginčai sprendžiami šalių susitarimu, o šalims nesusitarus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
2. pasikeitus reglamentuojančių pirmine vairuotojų mokymo bei vairavimo mokyklų reikalavimų tvarką, nuostatoms, šios taisyklės ir sutartys iki jų pakeitimo galioja tiek, kiek neprieštarauja tokiems įstatymų pakeitimams.

T V I R T I N U
Direktorius A. Urbans

2010.10.01 Naujoji Akmenė